Het Ei en de Kip

De code van mijn ei is... ?Gebruiksvoorwaarden

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van deze website van EIENKIP.NL, alsmede op de of via deze website aan u ter beschikking gestelde gegevens en materialen (de 'Informatie').

Gebruik
Het is niet toegestaan de Website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden en de Redactionele Gedragscode, de wet en/of andere toepasselijke regelgeving. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen:
- het plaatsen van uitingen met een racistisch, discriminatoir, erotisch, of beledigend karakter;
- het lastig vallen of zwart maken van derden, het verspreiden van leugens, het misbruik maken van andermans gegevens en het inbreuk maken op andermans privacy;
- spamming en het verspreiden van virussen;
- het inbreuk maken op auteursrechten en/of andere (intellectuele) eigendomsrechten van derden.

Informatie en aansprakelijkheid
De website van EIENKIP.NL wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bijgehouden. Desondanks kan EIENKIP.NL niet garanderen dat de website en de daarop gepubliceerde informatie steeds volledig, juist of actueel zijn. De Informatie is uitsluitend bedoeld als bron van algemene informatie en niet bedoeld als advies. EIENKIP.NL kan er niet voor instaan dat de Informatie geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.
EIENKIP.NL is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van deze website of de Informatie.

Informatie van derden
De op deze website geplaatste informatie die afkomstig is van derden geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende derden. EIENKIP.NL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze informatie en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.
EIENKIP.NL is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het functioneren van externe websites waarnaar op deze website wordt verwezen, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten op de website en de Informatie berusten bij EIENKIP.NL of haar licentiegevers.
Behalve waar anders aangegeven op de website of in de Informatie, mag u de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Ieder ander gebruik van de website of de Informatie is slechts toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van EIENKIP.NL.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De bevoegde rechter in Utrecht is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan.

Wijzigingen
EIENKIP.NL behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op deze website. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 26 maart 2013.

 

innovatienetwerk     amped

Mede mogelijk gemaakt door